Deklaracja o dostępności Festiwal Kamera Akcja

Wstęp Deklaracji

Festiwal Kamera Akcja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kameraakcja.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: [ 2012-01-16 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2022-08-25 ].

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • część zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań czy też została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona nie posiada aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-24.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony www.kameraakcja.com.pl prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biuro@kameraakcja.com.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na 506 715 051.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Łodzi
 • Adres: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Festiwal Kamera Akcja odbywa się w Szkole Filmowej w Łodzi, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź:

 • Budynek Z – do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Targowej 61/63, drzwi do budynku otwierane automatycznie. Budynek wyposażony jest w windę,
 • Budynek Rektoratu Szkoły Filmowej w Łodzi – do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ul. Targowej 61/63, drugie z tyłu budynku. Budynek wyposażony jest w windę,
 • Budynek Wydziału Aktorskiego – do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Targowej 61/63. Budynek nie jest wyposażony w windę. O pomoc w wejściu do budynku można poprosić wolontariuszy, bądź skontaktować się pod numerem telefonu 506 715 051, w celu uzyskania pomocy. 

oraz Kinie Kinematograf, plac Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź – do budynku prowadzi jedno wejście od placu Zwycięstwa 1. Budynek jest wyposażony w windę.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym Festiwalem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą,
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, ul. Tuwima 52, lok. 4U, 90-021 Łódź,
 • wysłać e-mail na adres: biuro@kameraakcja.com.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 506 715 051.

Informacja o działalności Festiwalu Kamera Akcja (www) – tekst łatwy do czytania (ETR – Easy-to-read) – dostępna na stronie www, w zakładce Informacje praktyczne.

Newsletter
Polub nas
Partnerzy