Privacy Policy

Polityka prywatności Fundacji FKA

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane i w jakim zakresie. W związku z tym od 25 maja 2018 r. zmieniła się Polityka Prywatności związana z działalnością statutową Fundacji FKA.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem: „www.serio.pro” (zwany dalej: „Serwisem”) jest prowadzony przez Fundację FKA z siedzibą w Łodzi (92-116) przy ul. Giewont 51, będącą organizatorem wydarzenia kulturalnego o nazwie: „Serio Pro” oraz innych wydarzeń kulturalnych, które realizowane są w ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacji FKA, zwanych dalej łącznie “Festiwalem”.
 2. Dane kontaktowe do Organizatora: e-mail: biuro@kameraakcja.com.pl lub poprzez formularz na stronie: http://www.serio.pro/kontakt
 3. W Serwisie prezentowane są informację na temat Festiwalu.
 4. Serwis umożliwia Użytkownikom:
  – złożenie wniosku/zamówienia o wydanie karnetów/akredytacji na Festiwal;
  – złożenie wniosku o udział w wolontariacie podczas Festiwalu;
  – zapisanie się do usługi „Newsletter”, która zawiera aktualności o Festiwalu;
  – zapisanie się na warsztaty i spotkania podczas Festiwalu (które wymagają wcześniejszego zapisu).

II. ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu jest Fundacja FKA z siedzibą w Łodzi, ul. Giewont 51/1 92-116 Łódź.
 2. Do dnia 25 maja 2018 roku, dane osobowe Użytkowników były przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej: „UODO”), a po dniu 25 maja 2018 roku, tj. z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO.
 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO oraz art. 4 pkt 9 RODO.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  – prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
  – prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
  – prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
  – prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  – prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, zgodnie z art. 21 RODO.
 9. W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem, którego dane zostały wskazane w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności.
 10.  Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

III. WNIOSKI O WYDANIE KARNETÓW/ AKREDYTACJI

 1. Złożenie wniosku akredytacyjnego wymaga wskazania danych osobowych przez Użytkownika. Każdy rodzaj wniosku akredytacyjnego wymaga podania innego rodzaju danych:
  a) w przypadku karnetu uczestnika są to:
  –  imię i nazwisko
  –  adres e-mail
  –  numer telefonu
  –  rok urodzenia
  b) w przypadku karnetu branżowego są to, poza danymi opisanymi w punkcie a, dodatkowo:
  –  nazwa uczelni
  –  kierunek studiów
  – data rozpoczęcia studiów
  c) w przypadku karnetu media/bloger są to, poza danymi opisanymi w punkcie a, dodatkowo:
  –  nazwa redakcji, adres e-mail oraz nr telefonu do redakcji
  –  adres internetowy bloga / vloga filmowego
 2. Złożenie wniosku akredytacyjnego umożliwia (lecz nie gwarantuje) Użytkownikowi uzyskanie zgody Organizatora na udział w Festiwalu na warunkach opisanych w Regulaminie akredytacji lub Regulaminie Festiwalu.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu, wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO / art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród widzów, dziennikarzy, osób z branży medialnej, kulturalnej i teatralnej.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 7. Dane osobowe Użytkowników składających wnioski akredytacyjne mogą być powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Festiwalem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne na rzecz Fundacji FKA.

IV. WOLONTARIAT

 1. Złożenie wniosku o udział w wolontariacie wymaga wskazania następujących danych osobowych przez Użytkownika:
  –  imię i nazwisko
  –  data urodzenia
  –  adres e-mail
  –  numer telefonu
  –  adres zamieszkania
  –  aktualna praca/zajęcie
  –  szkoła/uczelnia wyższa
  –  informacje o życiorysie Użytkownika
 2. Złożenie wniosku o wolontariat umożliwia (lecz nie gwarantuje) Użytkownikowi zawarcie z Organizatorem umowy na wolontariat.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu, wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO / art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród wolontariuszy oraz umożliwieniu wolontariuszom pracy na rzecz Festiwalu.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 7. Dane osobowe Użytkowników składających wnioski o udział w wolontariacie mogą być powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Festiwalem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne na rzecz Fundacji FKA.

V. NEWSLETTER

 1. Zapisanie się do usługi „Newsletter” wymaga wskazania przez Użytkownika adresu e-mail, a także potwierdzenia zapisania się do usługi poprzez kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny.
 2. Zapisanie się do usługi „Newsletter” umożliwia Użytkownikom otrzymywanie od Organizatora informacji na temat Festiwalu.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO / art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród uczestników poprzez zapewnienie im możliwości otrzymywania informacji o najważniejszych wydarzeniach Festiwalu.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 7. Dane osobowe Użytkowników zapisanych do usługi “Newsletter” mogą być powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Festiwalem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne na rzecz Fundacji FKA.

VII. PLIKI COOKIES

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki cookies zawierają, w szczególności, nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 4. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików cookies:
  –  cookies sesyjne (session cookies), które jako pliki tymczasowe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki tj. w szczególności do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane w ten sposób informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  –  cookies trwałe (persistent cookies), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Samo zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.
 6. Mechanizm plików cookies (sesyjnych oraz trwałych) nie pozwala Administratorowi ani innym podmiotom na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika ani jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 7. Administrator ma prawo wykorzystania plików cookies w następujących celach:
  –  odpowiedniej konfiguracji Serwisu, polegającej w szczególności na: rozpoznaniu urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetleniu strony internetowej w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętaniu ustawień wybranych przez Użytkownika oraz zapamiętaniu historii odwiedzonych przez Użytkownika stron w Serwisie;
  –  analizowaniu i badaniu oglądalności strony internetowej Serwisu poprzez tworzenie anonimowych statystyk.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Newsletter
Like Us
Partners