Konkurs Etiud i Animacji

Poznajcie laureatów Konkursu Etiud i Animacji

Jury Główne stworzyli w tym roku: Patrycja Mucha, Michał Walkiewicz, Mikołaj Góralik, Dawid Myśliwiec i przyznali następujące nagrody:

 • w kategorii najlepsza etiuda: „Ballast” w reżyserii Daniela Howlida. W tym doskonale wyreżyserowanym filmie nawiązania do twórczości Michaela Hanekego i Rubena Östlunda nie zagłuszają wyrazistego, autorskiego głosu, forma pozostaje precyzyjną ilustracją fabularnego konceptu, zaś czarny humor, absurd oraz psychologiczna wnikliwość stają się fundamentami imponującej — i co najważniejsze w krótkiej formie — pozbawionej zbędnych elementów konstrukcji.
 • wyróżnienie w kategorii najlepsza etiuda: „Submission” w reżyserii Michała Ciechomskiego. Dystopijna przypowieść o zniewoleniu, ekologii i… wędkarstwie zachwyca kafkowską groteską, zniuansowaną rolą Mirosława Haniszewskiego oraz pieczołowicie wykreowanym światem — jednocześnie zabawnym i przerażającym, zmyślonym i wyciągniętym z mroków historii.
 • w kategorii najlepsza animacja: „Where the Sleepe Is Born” autorstwa Grzegorza Bugaja, za pełne wyobraźni podejście do kwestii zilustrowania jednego z najbardziej abstrakcyjnych fenomenów ludzkiego życia — snu. Nawiązując do najlepszych wzorców polskiej szkoły animacji, Grzegorz Bugaj połączył klasyczne techniki — rysunek i malarstwo — z hipnotyzującą narracją i dynamiczną warstwą muzyczną. Powstała w ten sposób czteroipółminutowa kompozycja kojarząca się z nieskrępowaną wolnością twórczą.
 • wyróżnienie w kategorii najlepsza animacja: Natalii Durszewicz „Portret kobiecy”, które w niezwykle zmysłowy sposób ilustruje wiersz Wisławy Szymborskiej. Korzystając z techniki malarskiej i palety czerwonych odcieni, Natalia Durszewicz zaprasza widza do świata kobiet, pełnego paradoksów i nieoczywistości. Dzięki głęboko poruszającej formie, zarówno w warstwie wizualnej, jak i muzycznej, „Portrait of a Woman” wywołuje całą gamę emocji, stając się wartościowym uzupełnieniem lirycznego pierwowzoru.

Jury postanowiło przyznać nagrodę dystrybucyjną DAFilms dokumentowi „Hide and Seek in a Peaceful Valley” w reżyserii Macieja Białoruskiego, za intrygującą obserwację codzienności, przedstawioną za pomocą nieoczywistych ujęć i niepokojących dźwięków, które stopniowo składają się obraz świata widzianego z perspektywy młodych bohaterów. Silny przekaz, zbudowany w oparciu o sugestywną dysharmonię pomiędzy beztroską dziecięcych zabaw, a grozą życia w strefie militarnej, zadziwia i oszałamia.

Jury Młodych, złożone z finalistek IV Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny w składzie: Weronika Gajek, Julia Palmowska, Adrianna Wójkiewicz, po zapoznaniu się z 24 filmami postanowiło przyznać następujące nagrody:

 • nagrodę dla najlepszej etiudy: „Wyraj”, reż. Agnieszka Nowosielska: Za stworzenie niesamowicie intrygującej i trzymającej w napięciu opowieści, wybitną świadomość artystyczną i swobodę w żonglowaniu motywami gatunkowymi oraz wyjątkową warstwę audiowizualną.
 • nagrodę dla najlepszej animacji: „Portret kobiecy”, reż. Natalia Durszewicz: Za ujmujące przeniesienie na ekran poezji Wisławy Szymborskiej, ubogacenie wciąż aktualnego tekstu przepięknie plastyczną animacją i poruszającym głosem Mileny Lisieckiej oraz niezwykłą sprawność w operowaniu kolorem.

Competition of Short Films: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated)

See the winners of the Etudes and Animations Competition

This year the Main Jury was created by: Patrycja Mucha, Michał Walkiewicz, Mikołaj Góralik, Dawid Myśliwiec and awarded the following prizes:

 • in the category of the best etude: „BALLAST” by Daniel Howlid. In this perfectly directed film, references to the works of Michael Haneke and Ruben Östlund do not drown out the expressive, original voice, the form remains a precise illustration of the fictional concept, and black humor, absurdity and psychological insight become the foundations of an impressive – and most importantly in a short form – devoid of unnecessary elements construction.
 • distinction in the category of the best etude: „SUBMISSION” by Michał Ciechomski. The dystopian parable of enslavement, ecology and … fishing delights with its Kafkaesque grotesque, nuanced role of Mirosław Haniszewski and a carefully created world – at the same time funny and terrifying, made up and drawn from the darkness of history.
 • in the best animation category: „WHERE THE SLEEPE IS BORN” by Grzegorz Bugaj, for his imaginative approach to illustrating one of the most abstract phenomena of human life – sleep. Referring to the best models of the Polish school of animation, Grzegorz Bugaj combined classic techniques – drawing and painting – with a hypnotizing narrative and a dynamic musical layer. In this way, a four-and-a-half-minute composition was created, associated with unhampered creative freedom.”Where the Sleep Is Born” by Grzegorz Bugaj, for his imaginative approach to illustrating one of the most abstract phenomena of human life – sleep. Referring to the best models of the Polish school of animation, Grzegorz Bugaj combined classic techniques – drawing and painting – with a hypnotizing narrative and a dynamic musical layer. In this way, a four-and-a-half-minute composition was created, associated with unhampered creative freedom.
 • distinction in the best animation category: „PORTRIAT OF A WOMAN” by Natalia Durszewicz, which is illustrated in an extremely sensual way by a poem by Wisława Szymborska. Using a painting technique and a palette of red shades, Natalia Durszewicz invites the viewer to the world of women, full of paradoxes and non-obviousness. Thanks to its deeply moving form, both visually and musically, „Portrait of a Woman” evokes a whole range of emotions, becoming a valuable complement to the lyrical original.

The jury decided to award the DAFilms distribution prize to the documentary „HIDE AND SEEK IN A PEACEFU VALLEY IN A PEACEFUL VALLEY” by Maciej Beloruski, for the intriguing observation of everyday life, presented through non-obvious shots and disturbing sounds, which gradually make up the image of the world seen from the perspective of young characters. A strong message, built on the basis of a suggestive disharmony between the carelessness of children’s games and the threat of life in a military zone, amazes and stuns.

The Young Jury, composed of the finalists of the 4th Olympiad of Film Knowledge and Social Communication, organized by the National Film Archive – Audiovisual Institute, composed of: Weronika Gajek, Julia Palmowska, Adrianna Wójkiewicz, after reviewing 24 films, decided to award the following prizes:

 • in the category of the best etude: „VYRAJ” by Agnieszka Nowosielska. For creating an incredibly intriguing and suspenseful story, outstanding artistic awareness and freedom in juggling genre motifs, and a unique audiovisual layer.
 • in the best animation category: „PORTRIAT OF A WOMAN” by Natalia Durszewicz. For the endearing transfer of Wisława Szymborska’s poetry to the screen, enriching the still current text with beautifully vivid animation and moving voice of Milena Lisiecka, and extraordinary skill in handling color.

ARCHIWUM KONKURSU

Znamy tytuły, które w październiku będą walczyć o nagrody w Międzynarodowym Konkursie Etiud i Animacji!

Laureatów wyłoni Jury Główne w składzie:

Najlepszą etiudę i animację wybierze również Jury Młodych, stworzone z finalistek IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Jurorkami będą: Weronika Gajek, Julia Palmowska i Adrianna Wójkiewicz. 

We know the shorts that will take part at Competition of Short Films: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated) in October!

The winners will be selected by a Main Jury members:

The Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated) will also be selected by the Young Jury, composed of the finalists of the 4th edition of the Olympiad of Film Knowledge and Social Communication, organized by the Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. The jurors will be: Weronika Gajek, Julia Palmowska and Adrianna Wójkiewicz.

TERMINARZ PROJEKCJI:

16 października (piątek), blok 1, godz. 8:00 – 12:00 – Konkurs: Animacje (50′)
16 października (piątek), blok 1, godz. 10:30 – 11:30 – Q&A z twórcami Animacji (60′), spotkanie z twórcami w języku angielskim. Podczas spotkania obecni będą: Ala Nunu Leszczyńska, Stuti Bansal, Jess Wheeler, Wojciech Siejak, Weronika Szyma, Natalia Durszewicz, Radheya Jegatheva, Grzegorz Bugaj. Prowadzący: Adam Kruk.

17 października (sobota), blok 1, godz. 8:00 – 12:00 – Konkurs: Etiudy (220′)
17 października (sobota), blok 1, godz. 11:40 – 12:40 – Q&A z twórcami Etiud (60′), spotkanie z twórcami w języku angielskim. Podczas spotkania obecni będą: Maciej Białoruski, Mieszko Dobek, Anne Thieme, Emilie Mannering, Josefine Scheffler, Hristo Simeonov, Michał Ciechomski, Agnieszka Nowosielska. Prowadzący: Adam Kruk.

PROJECTION SCHEDULE:

16th October (Friday), block 1, 8:00 am – 12:00 pm – Competition of  Best Short (Animated) (50′)
16th October (Friday), block 1, 10:30 am – 11:30 pm – Q&A with creators of Animations (60′), meeting with the creators only in english. Will be present during the meeting: Ala Nunu Leszczyńska, Stuti Bansal, Jess Wheeler, Wojciech Siejak, Weronika Szyma, Natalia Durszewicz, Radheya Jegatheva, Grzegorz Bugaj. Host: Adam Kruk.

17th October (Saturday), block 8:00 am – 12:00 pm – Competition of Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) (220′)
17th October (Saturday),  block – 11:40 am – 12:40 pm – Q&A with creators of Live Action, Documentary, Experimental (60′), meeting with the creators only in english.
Will be present during the meeting: Maciej Białoruski, Mieszko Dobek, Anne Thieme, Emilie Mannering, Josefine Scheffler, Hristo Simeonov, Michał Ciechomski, Agnieszka Nowosielska. Host: Adam Kruk.

ADAM (etiuda / short)
reż. Shoki Lin
Singapur (Singapore), 19’33”

Zmęczony burzliwym życiem rodzinnym Adam, szuka alternatywnego rozwiązania w nadziei, że znajdzie swoje miejsce.
Tired of his turbulent family life, Adam seeks out an alternative arrangement in hopes of finding his place.

AHEAD (animacja / animation)
reż. Ala Nunu Leszczynska
Wielka Brytania (Great Britain), 5’00”

Krótka historia o życiu z osobą bez i jako osoba bez głowy.
A short story about living with and as a headless person.

BALLAST (etiuda / short)
reż. Daniel Howlid
Polska (Poland), 18’05”

Rodzinne spotkanie. Brak atencji dorosłych, błędy wychowawcze oraz zachwiane więzi i relacje, wyzwalają w małym, znudzonym i osamotnionym chłopcu destrukcyjne zachowania, od których nie ma odwrotu. Tragedia wisi o włos…
Family meeting. The lack of attention of adults, educational mistakes as well as disturbed ties and relationships trigger destructive behavior in a small, bored and lonely boy from which there is no turning back. The tragedy is hanging by a hair…

BREATH (animacja / animation)
reż. Aneta Siurnicka
Polska (Poland), 1’18”

Chwila wytchnienia czy wzburzenia? Uwalnianie umysłu czy walka z myślami?
The moment of respite or agitation? Letting mind free or fighting with thoughts? 

EAST WEST (etiuda / short)
reż. Natalia Koniarz
Polska (Poland), 20’40”

Nazar uciekł z kraju przed wojną. Próbuje oswoić się z nową rzeczywistością, ta jednak szybko weryfikuje jego życiowe plany. Jedyną nadzieją na zmianę sytuacji jest tajemnicza dziewczyna w czerwonym szaliku.
Nazar fled the country because of the war. He tries to get used to the new reality, but this quickly verifies his life plans. The only hope to change the situation is a mysterious girl in a red scarf.

FACES (animacja / animation)
reż. Stuti Bansal
Indie (India), 1’11”

Animacja eksperymentalna. Brak zamierzonej narracji.
Experimental animation. No intentional narrative.

HIDE AND SEEK IN A PEACEFUL VALLEY (etiuda / short)
reż. Maciej Białoruski
Polska (Poland), 14’27”

W bajkowym świecie izraelskich kibuców wszystko ma swój własny rytm. Jest czas na pracę i na odpoczynek. Jest też czas na zabawy i wtedy 9-letni Tom wraz z przyjaciółmi grają w chowanego lub atakują się za pomocą drona. Przychodzi też taki moment, że wszyscy muszą się schować i mają na to 15 sekund. Pałka zapałka dwa kije, ktoś się nie schowa ten ginie. Film jest obserwacją dokumentalną z życia zamkniętych osiedli mieszkalnych usytuowanych w strefie militarnej.
In the idyllic world of Israeli kibbutzim everything has its own pace. There’s a time for work and for rest. There’s a time for fun too, which is when 9-year-old Tom and his friends play hide-and-seek or attack each other with a drone. Then there are moments when you have to hide and you only get 15 seconds. Eeny, meeny, miny, moe, lose a life if you’re too slow. The film is a documentary observation of life in closed-off settlements located in a military zone less than 5 kilometres from the Gaza Strip.

IN HARMONY (etiuda / short)
reż. Dorota Bator
Polska (Poland), 13’35”

Życie dwojga staruszków przebiega w harmonii z przyrodą i w rytmie natury. Wśród zielonych drzew oraz śpiewających ptaków uprawiają ziemię i hodują pszczoły w malowniczo położonej pasiece. Wyciszona, pozbawiona słów narracja pozwala obserwować, lecz także podsłuchiwać życie gospodarstwa podporządkowanego zmianom w przyrodzie. Brzęczenie pszczół i ptasie koncerty, zastępuje jesienny wiatr i kapanie deszczu, które następnie przechodzą w dźwięk huczącego w kominku ognia.

In the little village at the edge of the forest there is a green house inhabited by grandmother and grandfather. Every day they look after their farm, in the heart of which we find a colorful apiary. The beehives occupy not only the heart of the farm, but also the heart of grandfather. When the winter comes their life changes entirely.

INTERNAL LANDSCAPE (etiuda / short)
reż. Mieszko Dobek, Maria Wolna
Polska (Polska), 13’04”

Narracja skupia się na dyskursie zbliżania się do tych najmniej wyemancypowanych źródeł tożsamości. 
A discourse concerning getting close to those least emancipated sources of identity. 

INTERSTATE 8 (etiuda / short)
reż. Anne Thieme
Niemcy (Germany), 15’00”

Południe Stanów Zjednoczonych. Przypadkowe spotkanie dwóch młodych kobiet na tylnym siedzeniu radiowozu. Bez słowa doświadczają niesprawiedliwości unoszącej się nad nimi.
In the southern United States, two young women meet by chance in the back of a police car and, without saying a word, experience the injustice hovering above them.

JARVIK (etiuda / short)
reż. Emilie Mannering
Kanada (Canada), 18’00”

Kiedy lato dobiega końca, Léa musi nauczyć się oddychać, ale mechaniczne serce jej brata nieustannie przypomina jej, że życie wisi na włosku.
As the summer is coming to an end, Léa needs to breath but her brother’s mechanical heart constantly reminds her that life hangs by a thread.

JAYBIRDS (animacja / animation)
reż. Jessica Wheeler
Wielka Brytania (Great Britain), 1’56”

LETHE (animacja / animation)
reż. Wojciech Siejak
Polska (Poland), 1’09”

Naturą wspomnień wydaje się być to, że czasami są one głęboko zakorzenione w moim umyśle, a innym razem są wyjątkowo kruche i nieoczekiwanie uciekają.
The nature of memories seems to be that sometimes they are rooted deeply into my mind while other times they are extremely flimsy and flee unexpectedly.

LUSHFULNESS (animacja / animation)
reż. Weronika Szyma
Polska (Poland), 5’39”

Spotkanie sam na sam ze swoim odbiciem lustrzanym powoduje u młodej dziewczyny chęć poznania swojego ciała. Kiedy niepewność i obrzydzenie przemieniają się w fascynację, niespodziewanie rodzi się pożądanie. Zaciera się tu granica między ciałem a umysłem, tym co odbite a prawdziwe. 
When a girl meets her mirror reflection, unexpectedly her fears and insecurities about her body turn into a passionate and free self exploration. Her fantasies come to life. But there’s also a darker side of this game. Is it possible to become united with your own self?

NEBO (SKY) (animacja / animation)
reż. Marina Uzalec
Chorwacja (Croatia), 4’52”

Animacja poklatkowa opowiadająca historię budowy Wieży Babel.
It’s a stop motion video that tells the story about The Tower of Babel.

NIGHTFALL (etiuda / short)
reż. Josefine Scheffler
Niemcy (Germany), 30’00”

Długa ciężarówka przedziera się przez ciemność. Ray, jej kierowca decyduje, że to to jego ostatnia podróż, gdy nagle jego myśli przyciąga samotny głos z radia. Wkrótce potem widzi na drodze zalaną krwią Ingrid. Zagubiona jak on, idzie przez ciemność, zabiera ją ze sobą. Ale kiedy Ray dowiaduje się, że Ingrid pociąga za sobą ślad morderstwa, nie ma nic do stracenia – czuje nową nadzieję, że będzie mogła dać mu wolność. Pytanie tylko, czy Ray jest na to gotowy…
A long truck makes its way through the darkness. Truck driver Ray decides it’s his last journey when a lonely voice from the radio stops him. Shortly afterwards he sees the blood-drenched Ingrid alongside the road. Lost like himself, she walks through the darkness, he takes her with him. But when Ray learns that Ingrid entails a trail of murder and has nothing left to lose, he feels a new sense of hope that she will be able to give him freedom. The only question is whether Ray is ready for it…

NINA (etiuda / short)
reż. Hristo Simeonov
Bułgaria (Bulgaria), 19’00”

13-letnia Nina czuje się uwięziona w relacji z apodyktycznym Wasilem, który przygotowuje ją do bycia wykwalifikowanym kieszonkowcem w Hiszpanii. Są dni, kiedy jest już prawie gotowa do ucieczki przed nim.
A 13-year-old Nina is feeling trapped in her relation with the bossy Vassil, who is preparing her to be a skilled pickpocket in Spain. There are days when she is almost ready to run away from him.

PORTRAIT OF A WOMAN (animacja / animation)
reż. Natalia Durszewicz
Polska (Polan), 4’50”

Tytułowy „portret kobiecy” wymalowany jest ze społecznych oczekiwań, stereotypów i kulturowych konstruktów. Bohaterka ciągle musi odgrywać narzucane jej role i dostosowywać się do wyobrażeń innych. Wreszcie postanawia wyzwolić się z otaczających ją ograniczeń. Czy uda jej się uciec? Animowana interpretacja wiersza laureatki Nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej, namalowana została czerwoną paletą barw: kolorem szminki, płatków róż czy kropli krwi. Uczucia i emocje bohaterki dopełniają obrazy natury, a intensywna kolorystyka i narastająca muzyka, tworzą atmosferę napięcia i niepokoju.
This eponymous „female portrait” is made of social expectations, stereotypes and cultural constructs. The protagonist must continuously reject the roles imposed on her and adjust to the views of others. Finally, the woman decides to liberate herself from the surrounding limitations. Will she manage to escape? This animated interpretation of a poem by Wisława Szymborska, a Nobel Prize Laureate, was painted using the palette of red shades, such as the colour of her lipstick, rose petals or blood drops. The feelings and emotions of the character are complemented by the depictions of nature, while deep colours and intensifying music create the atmosphere of tension and unease.

SENESCENCE (animacja / animation)
reż. Phoebe Morrison
Wielka Brytania (Great Britain), 3″43″

Animacja przedstawia proces starzenia się, proces degradacji wraz z wiekiem. Spojrzenie na typowe problemy i zmiany, które pojawiają się wraz z wiekiem.
This film is a visceral depiction of senescence, the process of deterioration with age, looking at the common problems and changes that come with old age.

SUBMISSION (etiuda / short)
reż. Michał Ciechomski
Polska (Poland), 26’13”

Historia wędkarza, który staje w obliczu końca świata. Mroczna przepowiednia świętej Ichthis rozpoczyna utrzymaną w apokaliptycznym klimacie, aktualną opowieść o więzi Natury i Człowieka, i o tym, jak łatwo zniszczyć delikatny balans między tymi siłami. Intrygujące i niepokojące kino, wpisujące się w dyskusję o ekologii, niepozbawione elementów humoru.
The story of an angler who faces the end of the world. The dark prophecy of Saint Ichthis begins the apocalyptic, current tale of the bond between Nature and Man, and how easy it is to destroy the delicate balance between these forces. Intriguing and disturbing cinema, in line with the discussion about ecology, not devoid of humor.

THE QUIET (animacja / aniamtion)
 reż. Radheya Jegatheva
Australia (Australia), 10’00”

Kiedy astronauta zastanawia się nad ciszą kosmosu, dochodzi do zaskakującej samorealizacji. Prawda jest zapisana w gwiazdach, ale co on odkryje?
When an astronaut ponders on the quietude of space, he comes upon a startling self-realisation. The truth is written in the stars, but what will he uncover?

WHERE THE SLEEPE IS BORN (animacja / animation)
reż. Grzegorz Bugaj
Polska (Poland), 4″28″

Sen przenika codzienność, świadomość zasypia. W tym magicznym świecie trudno dostrzec racjonalność. W ciągu całego życia człowiek przesypia około 25 lat. Gdzie rodzi się sen?
The dream permeates everyday life, the consciousness comes to sleep. In this magical world, it’s hard to see rationality. Over the course of a lifetime, a human sleeps about 25 years of age. Where the Sleepe is born?

WRONG (animacja / animation)
reż. Pola Włodarczyk
Polska (Poland), 1’18”

Historia rozpoczyna się wraz z początkiem dnia bohaterki. Bohaterka zajmuje się zwykłymi czynnościami. Jednak ewidentnie coś w tym dniu wisi w powietrzu.
The story begins with the beginning of the heroine’s day. The heroine is engaged in ordinary activities. But there is clearly something in the air that day.

VYRAJ (etiuda / short)
reż. Agnieszka Nowosielska
Polska (Poland), 20’02”

Podczas gdy Weronka walczy o zdrowie swojego ojca, otaczający ją świat przeczy regułom logiki. Czy to możliwe, że jej syn ma wpływ na stan zdrowia dziadka?
While Veronica is fighting for her father’s health, the world around her is her against the rules of logic. Is it possible that her son has an influence over his granfather’s health?

Partnerzy Konkursu / Partners Competition

SOUNDMAKING – studio dźwiękowe przekaże laureatowi konkursu nagrodę w postaci zgrania dźwięku nowego filmu.
The sound studio will hand over the award to the laureate in the form of recording of the sound of their film.SMAKJAM – korekcja barwna kolejnego projektu filmowego w studiu Smakjam.
Color correction of another film project at the Smakjam studio.

DAFILMS – nagroda dystrybucyjna DAFilms wraz z promocją filmu.
DAFilms distribution award with film promotion.

ARSA PASJA&KOLOR – voucher o wysokości 1000 zł na usługi reklamowe w Drukarni Arsa.
Voucher (PLN 1000) for advertising services at Drukarnia Arsa.

KINOSCOPE – roczna subskrypcja do międzynarodowej platformy z filmami artystycznymi Kinoscope.
Annual subscription to the international platform with art films Kinoscope.

DAFILMS – roczny dostęp do najlepszego kina dokumentalnego w serwisie DAFilms.
One-year access to the best documentary cinema on DAFilms.

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – najnowsze publikacje filmoznawcze oraz około-filmowe od Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.
The latest film and film-related publications from the University of Lodz Publishing House.Nagrody rzeczowe dla laureatów ufundowali: Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoła Filmowa w Łodzi, Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi oraz Łódź Film Commission.

Archiwum Konkursu Etiud i Animacji

Podnosimy poprzeczkę i szukamy najbardziej unikalnych krótkich metraży z całego globu! Po dziesięciu latach najstarszy konkurs FKA przechodzi metamorfozę, pokonuje nieśmiałość i otwiera się na świat. Od 11. edycji w rywalizacji o najlepszą etiudę live action (fabuły, dokumenty, eksperymenty) oraz o najlepszą animację będą rywalizować twórcy i twórczynie z różnych państw. Będzie więcej czasu antenowego, więcej filmów, większa konkurencja, dyskusje Q&A i o wiele więcej emocji. Szukamy najbardziej odważnych i nieuznających kompromisów twórców i twórczyń, którzy wyzwolą publiczność od przeciętności, zaszokują, rozbawią, poruszą i nie pozwolą zapomnieć o kilkunastu minutach spędzonych z ich dziełami. W jury zasiądą blogerzy i blogerki, krytycy i krytyczki oraz twórcy i twórczynie kinematografii. Przyjmij wyzwanie i zgłoś swój film za pośrednictwem międzynarodowego serwisu FilmFreeway do 13 września 2020 roku!

REGULAMIN KONKURSU (WERSJA POLSKA)

Archive of Competition of Short Films: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated)

We raise the bar and look for the most unique short films from around the globe! After ten years, the oldest FKA competition undergoes a metamorphosis, overcomes shyness and opens up to the world. From the 11th edition, artists from different countries will compete of Short Films: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated). There will be more airtime, more short films, more competition, Q&A after films and a lot more excitement. We are looking for the most courageous and non-compromising creators who will free the audience from mediocrity, shock, amuse, move and will not allow you to forget about a dozen or so minutes spent with their works. The jury will include bloggers, critics as well as creators of cinematography.

Accept the challenge and submit your film via the international FilmFreeway website by September 13, 2020!

RULES & TERMS (ENGLISH VERSION)

Autor identyfikacji: Arek Jaworek