Międzynarodowy Konkurs Etiud i Animacji

Podczas Zamknięcia Festiwalu (7 października, godz. 20:00), poznaliśmy laureatów Międzynarodowego Konkursu Etiud i Animacji. Etiudy i Animacje oceniały dwa składy jurorskie: Jury Główne w składzie: Mateusz Adamczyk, Diana Dąbrowska, Mikołaj Góralik, Alicja Mazurkiewicz oraz Jury Młodych złożonego z finalistów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w składzie: Jonasz Różański, Zofia Szeliga, Maks Wieczorski.

Odrębne składy jurorskie postanowiło przyznać następujące nagrody:

JURY GŁÓWNE

 • Nagroda Główna w kategorii Najlepsza Etiuda: THE HERO w reżyserii Mileny Dutkowskiej
  uzasadnienie: Każdy z nas inaczej radzi sobie ze stratą najbliższej osoby. Ale to właśnie od naszych relacji z tymi, którzy odchodzą, zależy jak poradzimy sobie z ich śmiercią. Film, który postanowiliśmy nagrodzić, miłość i troska okazywana przez babcię swojemu wnukowi sprawiają, że wyrasta on na prawdziwego bohatera. Mimo traumatycznych przeżyć jest w stanie dzielić się dobrem ze słabszymi od siebie. Staje się tytułowym – The Hero. A my z tego onirycznego świata dziecięcej fantazji, która płynnie przenika się z rzeczywistością, możemy wynieść ważną życiową lekcję uważności na drugiego człowieka.
 • Wyróżnienie w kategorii Najlepsza Etiuda: THE SILENCE OF THE RIVER w reżyserii Francescy Canepy
  uzasadnienie: Za stworzenie magicznej rzeczywistości, która na naszych oczach przeistacza się w metafizyczny rytuał. Za to, że po seansie – podobnie jak bohater opowieści – mamy ochotę powalczyć o nasze marzenia.
 • Nagroda Główna w kategorii Najlepsza Animacja: BEASTS AMONG US w reżyserii Natalii Durszewicz
  uzasadnienie: Za stworzenie dzieła, które z  HUMANISTYCZNĄ WRAŻLIWOŚCIĄ, odważnie i umiejętnie  operuje symbolami zaglądając w głąb duszy i docierając do archetypów w krótkiej przecież formie filmowej. Nastrój grozy i paranoi jest tutaj świadomie wybranym środkiem wyrazu wynikającym z mocno postawionego tematu. Film jest niezwykle dopracowany zarówno pod względem dźwiękowym jak i wizualnym, ale to co go wyróżnia to siła oskarżenia, odnosząca się do problemu z którym musi zmierzyć się cały świat.
 • Wyróżnienie w kategorii Najlepsza Animacja: OLDBOY’S APPLES w reżyserii Brada Hocka
  uzasadnienie: Jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla filmu „Oldboy’s Apples” za wciągnięcie widza do mitycznego i pełnego ożywionych przedmiotów świata, stworzonego z dbałością o najmniejszy detal w technice animacji poklatkowej, w którym ścieżka dźwiękowa znakomicie współgra z opowiadaną historią.

JURY MŁODYCH

 • w kategorii Najlepsza Etiuda: LIBERTY w reżyserii Joanny Różniak
  uzasadnienie: Za wprawne wykreowaną wizję dystopijnej rzeczywistości, która może nadejść, jeśli społeczeństwo pozostanie bierne wobec opresji ze strony władz, oraz podkreślenie wartości wolności słowa w dzisiejszym świecie.
 • w kategorii Najlepsza Animacja: BEASTS AMONG US w reżyserii Natalii Durszewicz
  uzasadnienie: Za atrakcyjną wizualnie animację rysunkową utrzymaną w urzekającej kolorystyce, która staje się przewodnikiem po surrealistycznym świecie obnażającym okrucieństwa człowieka względem środowiska naturalnego.

Competition of Short Films: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated)

See the winners of the Etudes and Animations Competition

This year the Main Jury was created by: Mateusz Adamczyk, Diana Dąbrowska, Mikołaj Góralik, Alicja Mazurkiewicz and awarded the following prizes:

 • in the category of the best etude: THE HERO by Milena Dutkowska
  Each of us deals with the loss of a loved one differently. But it is our relationship with those who depart that determines how we deal with their death. The film we decided to reward, the love and care shown by my grandmother to her grandson make him become a real hero. Despite traumatic experiences, she is able to share good with those who are weaker than herself. It becomes the title – The Hero. And we can learn an important life lesson of mindfulness from this dreamlike world of childhood fantasies that smoothly merge with reality.
 • distinction in the category of the best etude: THE SILENCE OF THE RIVER by Francesca Canepa
  For creating a magical reality that turns into a metaphysical ritual before our eyes. For the fact that after the screening – just like the hero of the story – we want to fight for our dreams.
 • in the best animation category: BEASTS AMONG US by Natalia Durszewicz
  For creating a work that bravely and skillfully uses symbols with HUMANISTIC SENSITIVITY, looking deep into the soul and reaching archetypes in a short film form. The mood of horror and paranoia is here a consciously chosen means of expression resulting from a strongly posed topic. The film is remarkably refined both sonically and visually, but what sets it apart is the power of accusation related to the problem that the whole world has to face.
 • distinction in the best animation category: OLDBOY’S APPLES by Brad Hock
  The jury decided to award a distinction to the film „Oldboy’s Apples” for drawing the viewer into the mythical world full of animated objects, created with attention to the smallest detail in the stop-motion animation technique, in which the soundtrack perfectly harmonizes with the story.

The Young Jury, composed of the finalists of the 5th Olympiad of Film Knowledge and Social Communication, organized by the National Film Archive – Audiovisual Institute, composed of: Jonasz Różański, Zofia Szeliga, Maks Wieczorski, after reviewing 23 films, decided to award the following prizes:

 • in the category of the best etude: LIBERTYby Joanny Różniak
  For a skilfully created vision of a dystopian reality that can come if society remains passive in the face of oppression by the authorities, and for emphasizing the value of freedom of speech in today’s world.
 • in the best animation category: BEASTS AMONG US by Natalia Durszewicz
  For a visually attractive drawing animation in captivating colors, which becomes a guide through the surreal world that exposes human cruelty towards the natural environment.

Poznaj finalistów Międzynarodowego Konkursu Etiud i Animacji 12. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja!
Konkursowe filmy będzie można oglądać na Think Film wg harmonogramu:

 • Międzynarodowy Konkurs Etiud i Animacji: Animacje – od 30 września o godz. 15:00, do 7 października 23:59.
 • Międzynarodowy Konkurs Etiud i Animacji: Etiudy – od 30 września o godz. 18:00, do 7 października 23:59.

Uwaga! Filmy dostępne tylko w oryginalnej wersji językowej, z angielskimi napisami.

See the Finalist of the International Competition of Short Films: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated) 12. „Camera Action” Film Critics Festival! All short films, you could watch on our VOD Platfrom, Think Film, on schedule:

 • International Competition of Short Films: Best Short (Animated) – September 30th 3:00 p.m. – Octotober 7th 11:59 p.m.
 • International Competition of Short Films: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) – September 30th 6:00 p.m. – Octotober 7th 11:59 p.m.

Attention! Films available only in their original language, with english subtitles.

A SHEEP, AT LAST! (animacja / animation)
reż. Benjamin Evan Williams
USA (United States), 9’35”

Starszy liczy owce, gdy zasypiają po raz ostatni. Nasiona rozprzestrzeniają się po nieurodzajnej ziemi, wśród niszczenia naszego ciała i ziemi, na którą się rozkłada.
„A Sheep, At Last!” to film eksperymentalny wykorzystujący animację poklatkową, ręcznie wykonane scenografie i figury. Stworzony, nakręcony i nagrany na łóżku filmowca.

An elder counts sheep as they fall asleep for the last time. Seeds spread across infertile land, among the deterioration of our bodily vessel and the earth it decomposes into.
A Sheep, At Last!” is an experimental film utilizing stop motion animation, hand made sets and figures. Crafted, filmed, and scored on the bed of the filmmaker.

A TRIP TO HEAVEN (etiuda / short)
reż. Linh Duong
Wietnam (Viet Nam), 15’00”

Podczas indywidualnej wycieczki autobusowej do Delty Mekongu, 50-letnia Mdm.Tam wpada na swoją licealną miłość. Ma nadzieję na pojednanie, ale może nie.

During a peculiar tour bus to Mekong Delta, 50-year-old Mdm.Tam bumps into her high school sweetheart. She’s hopeful for a chance of reconciliation, but maybe he’s not.

BEASTS AMONG US (animacja / animation)
reż. Natalia Durszewicz
Polska (Poland), 6’19”

Osadzony w surrealistycznej przestrzeni film opowiada o odwróceniu ról ofiar i drapieżników. Ukazuje świat, w jakim żyjemy z perspektywy tych najbardziej bezbronnych. Znajdujących się na końcu łańcucha pokarmowego, zjadanych, wyzyskiwanych w celach rozrywki, skazanych na tkwienie w niższej warstwie społecznej. Świat pełen nierówności, podziałów, brutalności i nieustannej walki o przetrwanie. W takich realiach trudno zachować niewinność. Ofiary zamieniają się w drapieżników, drapieżnicy w ofiary.

Set in a surreal scenery, the film tells about the role reversal of victims and predators. It shows the world we live in from the perspective of the most vulnerable. Every day, they are being killed, eaten, exploited for entertainment, doomed to be stuck in the lower social class, abused. A world full of inequality, division, brutality and a constant struggle for survival. In such a reality, it is difficult to remain innocent. Prey turns into predator, predator turns into prey.

ESCAPE VELOCITY (animacja / animation)
reż. Tamás Rebák
Węgry (Hungary), 7’43”

Escape velocity: minimalna prędkość, która jest potrzebna aby obiekt mógł uciec przed grawitacyjnym wpływem masywnego ciała, nigdy nie cofając się.
Astronauta budzi się w opuszczonej jaskini dziwnej planety. Międzygwiezdny włóczęga. Ścieżka światła prowadzi go na powierzchnię, gdzie spogląda na swój kompas i kieruje się do swojego statku kosmicznego. Ciągle odwraca się, stąpa nerwowo, wygląda na przestraszonego. Przez długi czas był ścigany przez pewne stworzenie, a jego jedynym sposobem na uwolnienie się jest ucieczka z tej dziwnej planety.

Escape velocity: the minimum speed needed for an object to escape from the gravitational influence of a massive body, without ever falling back.
An astronaut awakens in an abandoned cave of a strange planet. An interstellar vagabond, so to say. A light path leads him to the surface, where he looks at his compass and heads for his spaceship. He keeps glancing back, treading nervously, looking afraid. He has been chased by a creature for a long time, and his only way to break free is to escape this curious planet.

HUNTING SEASON (etiuda / short)
reż. Dimitris Theocharidis
Grecja (Greece), 19’27”

Nikos to skromny człowiek. Pracuje jako asystent księgowego w firmie ubezpieczeniowej, która boryka się z problemami finansowymi. Główny księgowy firmy i przełożony Nikosa, pan Alexandridis, jest wymagającym i grubiańskim człowiekiem, który wykorzystuje Nikosa. Pewnej nocy, w drodze do domu, po pracy, Nikos natyka się na dwóch mężczyzn grożących panu Alexandridisowi i postanawia nie pomagać, zostawiając go na pastwę losu. Od tego momentu, równowaga w życiu Nikosa zostaje zachwiana.

Nikos is a low-key man. He works as an assistant accountant at an insurance company, that is facing financial problems. The company’s chief accountant and Nikos’ superior, Mr. Alexandridis, is a demanding and rude man who exploits Nikos. One night, on his way home, after work, Nikos stumbles across two men threatening Mr. Alexandridis and decides not to help, leaving him at his own fate. The balance in Nikos’ life changes.

JUST FOR A WHILE (etiuda / short)
reż. Zuzanna Gorczycka
Polska (Poland) 18’31”

Piękny letni dzień. Dookoła rozbuchana zieleń, śpiew ptaków, szum traw, brzęczenie owadów i one dwie – kobiety w różnym wieku. Tyle je dzieli, ale też tyle pcha ku sobie, przyciąga. Tak dobrze się znają. Są tak blisko siebie. Jaką tajemnicę skrywa ich więź? Czego mogą się wzajemnie od siebie nauczyć? Gdzie gna je „jeszcze jedna chwila” spędzona razem? To nieoczywiste, zaskakujące i subtelne kino rozgrywa się w półtonach, płynie w niespiesznym, wakacyjnie leniwym tempie i porusza ciepłem.

On a beautiful sunny day, among lush greenery, singing birds, humming grasses, buzzing insects, there are the two of them – two women of a different age. So much divides them and, at the same time, so much attracts them to each other. They know each other so well. They are so close to each other. What is the secret behind their bond? What can they learn from each other? Where are they heading pushed by one more moment spent together?

LIBERTY (etiuda / short)
reż. Joanna Różniak
Poland (Polska) 14’09”

W nieodległej, dystopijnej przyszłości obywatele buntują się przeciwko coraz bardziej opresyjnemu nacjonalistycznemu rządowi. Kuba, dwudziestoletni członek nielegalnej opozycyjnej grupy, zostaje aresztowany podczas ulicznego protestu. Kiedy staje się jasne, że jego bunt ma też wymiar osobisty, musi podjąć decyzję, która wpłynie na kształt jego przyszłości.

In a near-future dystopia, citizens are rising against their increasingly oppressive nationalist government. Kuba, a twenty-year-old member of an illegal opposition group, gets arrested during a street protest. Despite his clear political involvement, he receives a lighter treatment than he expects. As it becomes apparent that there is a personal dimension to his rebellion, he has to make a choice that will determine the shape of his future.

OLDBOY’S APPLES (animacja / animation)
reż. Brad Hock
USA (United States), 6’49”

Za żywopłotem, pod studnią, starożytne duchy śpiewają swoją pieśń, aby obudzić tajemnicę ukrytego jabłka.

Beyond the hedge, beneath the well, ancient spirits sing their song to reawaken the mystery of the hidden apple.

RETURN (animacja / animation)
reż. Jonathan Delgado Herrera
Argentyna (Argentina), 11’28”

Samotny mężczyzna większość swojego życia przepracował w supermarkecie. Pewnej nocy, po niespodziewanym spotkaniu z ojcem, ich więź zostaje wystawiona na próbę.

A lonely man has worked most of his life in a supermarket. One night, after an unexpected reunion with his father, the distance that has existed between them is tested.

SLAVE (etiuda / short)
reż. Grzegorz Piekarski
Polska (Poland), 29’31”

W ramach nowego programu penitencjarnego Nikodem odbywa wyrok w domu Mai i Łukasza. Para ma nad nim pełną władzę i z zaskoczeniem przyjmuje informację o pozytywnym rozpatrzeniu apelacji i odzyskaniu wolności przez Nikodema. Chociaż bohaterowie mogliby się rozstać i nigdy więcej nie spotkać, spędzają razem jeszcze jeden dzień. 

Nikodem serves his sentence under a new penitentiary programme involving work at the house of Maja and Łukasz, who have full power over him. The household members are surprised when Nikodem’s appeal is successful and he regains his freedom. Despite the fact that they could have parted ways and never met again, they stay together for one more day.

SUGAR SHOW (animacja / animation)
reż. Liana Makaryan
Federacja Rosyjska (Russian Federation), 8’00”

The sugar show to obiecujący wstęp do miłości, który okazuje się okrutną podróbką.

The sugar show is a promising prologue to love, which turns out to be a cruel fake.

THE BIRD IN A CAGE (animacja / animation)
reż. Pola Włodarczyk
Polska (Poland), 5’12”

Bohaterka siedzi w swoim mieszkaniu i patrzy przez okno. Towarzyszy jej ptaszek w klatce. Nagle kobieta dostrzega dziwną postać, która chodzi po mieście, ewidentnie w jakimś celu.

The heroine is sitting in her apartment and looking out of the window. She is accompanied by a bird in the cage. Suddenly, the girl sees a strange creature walking around the city, clearly for a purpose.

THE HERO (etiuda / short)
reż. Milena Dutkowska
Polska (Poland), 24’00’’

Cyprian, dziesięcioletni sierota, wychowywany przez ukochaną babcię, marzy, by zostać prawdziwym bohaterem. Gdy babcia umiera, nad Cyprianem wisi groźba trafienia do domu dziecka. Teraz będzie musiał skonfrontować się z prawdziwą stratą i tym, co to znaczy być bohaterem w obliczu cierpienia.

Cyprian, 10 years old orphan, raised by his beloved grandmother, dreams to become a real hero. Suddenly his grandmother dies and a threat of an orphanage hangs over Cyprian. Now he has to confront with the real loss and realize what it means to be a hero in the face of suffering.

THE HOWLING (etiuda / short)
reż. Bartosz Brzeziński
Polska (Poland), 30’00” 

Kuba dorasta w małej, sennej wiosce, w której nic się nie dzieje. Wychowuje go ojciec alkoholik, zajmujący się na co dzień hodowlą owiec. Pewnego dnia we wsi pojawia się stary znajomy z dużego miasta. Wizyta gościa przypada na moment, w którym główny bohater wchodzi w okres odkrywania swojej seksualności. Kuba szybko staje przed trudnym wyborem.

Kuba is growing up in a small village where nothing ever happens. He’s being raised by an alcoholic father, a ship breeder. One day, an old friend from a big city appears in the village. The protagonist begins discovering his sexuality and is soon faced with a tough choice.

THE LETTER ROOM (etiuda / short)
reż. Elvira Lind
USA (United States), 30’00”

Funkcjonariusz służby więziennej zostaje przeniesiony do pokoju listowego, gdzie zostaje uwikłany w prywatne życie więźnia.

When a kind-hearted prison officer is transferred to the letter room, he soon gets involved in an inmate’s personal affairs…

THE MOTHER OF WATER (animacja / animation)
reż. Silas Marciano
USA (United States), 2’20”

Myśliwy z pomocą tubylca wchodzi do Puszczy Amazońskiej w poszukiwaniu czegoś, ale „coś” ich szuka.

The hunter with the help of a native enters the Amazon Forest in search of something, but „something” looks for them.

THE PACKAGE (animacja / animation)
reż. Zina Shcherbatova
Federacja Rosyjska (Russian Federation), 5’00”

Kobieta próbuje przeżyć w oblężonym Leningradzie.

A woman is trying to survive in the besieged Leningrad.

THE SILENCE OF THE RIVER (etiuda / short)
reż. Francesca Canepa
Peru (Peru), 14’00”

Juan, dziewięcioletni chłopiec z Peru, mieszka ze swoim cichym tatą w pływającym domu nad zapierającą dech w piersiach Amazonką. To idylliczne tło wyznacza alegoryczne podróże do dżungli lasów deszczowych, gdzie natura, płeć, prawda i wszystkie rzeczy zaczynają ujawniać tożsamość jego taty.

Juan, a 9 year-old Peruvian boy, lives with his silent dad in a floating house on the breathtaking Amazon River. This idyllic background sets an allegorical journey into the rainforest jungle, where nature, gender, truth and all things begin to reveal the identity of his dad.

WASHING MACHINE (animacja / animation)
reż. Alexandra Májová
Czechy (Czech Republic), 5’02”

Pranie i miłość.

Wash and love.

WELTER OF WORDS (animacja / animation)
reż. Tessa van Vuren
Holandia (Netherlands), 5’02”

Woordenbrij opowiada historię dziewczyny, która myśli za dużo i wydaje się, że nie może przestać. Przez całe myślenie trafia do chaotycznego świata wyobraźni, pełnego jej własnych myśli, przed którymi nie może uciec. W tym świecie musi znaleźć rozwiązanie dla swoich przemyśleń i odzyskać spokój ducha.

Woordenbrij follows the story of a girl who overthinks too much and seems unable to stop. Through to all her thinking she ends up in a chaotic imagination world that’s full of her own thoughts, which she cannot escape. In this world she has to find a solution for her overthinking and regain her peace of mind.

WHEN YOU WERE YOUNG, YOU WALKED WHERE YOU WANTED (etiuda / short)
reż. Olga Bejm
Polska (Poland), 7’36”

Młoda dziewczyna pracująca w domu opieki społecznej nawiązuje bliską więź z jedną z otępionych podopiecznych. Film to kameralna, uniwersalna opowieść o potrzebie zrozumienia i przełamywaniu międzypokoleniowych barier.

Young girl working in a nursing home connects with one of the apathetic patients. Her superior does not approve of that. The Film is an intimate story about a need for understanding and connection between generations.

WHILE WE ARE HERE (etiuda / short)
reż. Anastasia Maltseva
Federacja Rosyjska (Russian Federation), 20’20”

Mężczyzna wrócił do rodzinnego domy, ponieważ poprosiła go o to siostra. Złamała nogę i teraz potrzebuje pomocy. W przeszłości, było między nimi wiele urazi nie widzieli się przez długi czas. Czy łatwo o tym zapomnieć po tylu latach, kiedy jesteście jedynymi, którzy zostali w rodzinie?

The brother came to his parent’s old house because his sister asked him to. Recently she broke her leg and now she needs a help. There were a lot of hurts between them and they didn’t see each other for a long time. Is it easy to forget it after all this years when you are the only ones who stayed in the family?

WOLVES (animacja / animation)
reż. Marina Uzalec
Chorwacja (Croation), 3’15”

Animacja poklatkowa, o młodej dziewczynce, która chce zostać wilkiem.

Stop motion video that follows a little girl who wants to become a wolf.

Jury Międzynarodowego Konkursu Etiud i Animacji:

Jury Główne:

 • Mikołaj Góralik
  Filmoznawca specjalizujący się w kinie czeskim, doktorat poświęcił czeskiej komedii. Dziennikarskie szlify zdobywał w łódzkiej redakcji Gazety Wyborczej, publikował m.in. na łamach czasopism „Ekrany”, „Kultura Liberalna” i „Apparatus”. Współpracował z festiwalami: Kino na Granicy, Człowiek w Zagrożeniu oraz Forum Kina Europejskiego Cinergia. Obecnie pracuje jako kurator serwisu VOD DAFilms. Autor bloga „Praski łącznik”.
 • Mateusz Adamczyk
  Sound designer, współzałożyciel studia Soundmaking, w którym powstał dźwięk do filmów takich jak: „Cześć, Tereska”, „Rezerwat”, „Papusza” czy „Jeż Jerzy”, „Jestem mordercą”, „Serce miłości” i „Legiony”. Dźwięk do „Wojny polsko-ruskiej” nagrodzony został w Gdyni oraz Orłem. Brał udział w realizacji dźwięku na planie „Raportu Pileckiego” oraz współtworzył dźwięk do serialu AXN „Rysa”. Filmy ze sferą audialną ze studia Soundmaking są prezentowane w Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: „Komar” Filipa Jana Rymszy, „Wszystkie nasze strachy” Łukasza Rondudy, „Najmro” Mateusza Rakowicza.
 • Alicja Mazurkiewicz
  Z wykształcenia filmoznawczyni. Obecnie zajmuje się postprodukcją i jest kierowniczką postprodukcji w studiu Smakjam w Warszawie. Lubi współpracować z kreatywnymi twórcami i twórczyniami, z którymi gotowa ruszyć jest na każdą misję. Najchętniej codziennie robiłaby ciekawe i niezależne filmy. W wolnym czasie organizuje sobie rajdy po festiwalach filmowych.
 • Diana Dąbrowska
  Filmoznawczyni związana z Łodzią Filmową, animatorka kultury, organizatorka imprez filmowych i festiwali, specjalistka od włoskiego kina, współredaktorka publikacji „Włoskie kino po 1980 roku” (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2018). W maju 2015 roku była jedną z organizatorek wystawy, będącej hołdem dla myśli Umberto Eco. W listopadzie 2017 roku sprowadziła do Polski, a następnie poprowadziła spotkanie z Dario Argento. Również w 2017 roku otrzymała Nagrodę im. Leopolda Staffa za promocję włoskiej kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kina.

Jury Młodych:

 • Jonasz Różański
  Uczeń III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach na profilu z maturą międzynarodową. Laureat V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, od niedawna wolontariusz DKF-u w swoim mieście. Wielbiciel złotej ery Hollywood i Luisa Buñuela.
 • Zofia Szeliga
  Uczennica krakowskiego liceum. Laureatka Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Z zapałem prowadzi gazetkę szkolną, do której pisze eseje na temat filmów. Czwarty sezon trenuje hokej na lodzie w drużynie KS Cracovia 1906, a od pół roku również boksuje. Aktualnie interesuje się historią Krakowa oraz zaczyna przygodę z nurkowaniem.
 • Maks Wieczorski
  Na co dzień mieszka i uczy się w Lublinie. Chodzi do trzeciej klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Jest członkiem redakcji młodzieżowego magazynu Sensor, a także współtworzy portal informacyjny WiadomościBliskoCiebie24. Niedawno wziął również udział w projekcie medialnym o nazwie Empatia zorganizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2018-2020 był stypendystą programu Lubelskie Wspiera Uzdolnionych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W 2021 roku został laureatem Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

PULA NAGRÓD

zgranie dźwięku do kolejnego projektu filmowego w studiu Soundmaking
The sound studio will hand over the award to the laureate in the form of recording of the sound of their film.

korekcja barwna kolejnego projektu filmowego w studiu Smakjam
Color correction of another film project at the Smakjam studio.

nagroda dystrybucyjna DAFilms wraz z promocją filmu
DAFilms distribution award with film promotion.

roczna subskrypcja do międzynarodowej platformy z filmami artystycznymi Kinoscope
Annual subscription to the international platform with art films Kinoscope.

roczny dostęp do najlepszego kina dokumentalnego w serwisie DAFilms
One-year access to the best documentary cinema on DAFilms

nagrody rzeczowe od partnerów festiwalu – , Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoła Filmowa w Łodzi, Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi
material prizes from UŁ, University of Lodz Publishing House, Filmschool Łódź, Filmschool Łódź Publishing House

Festiwal Krytyków Sztuki Kamera Akcja nie może istnieć bez Międzynarodowego Konkursu Etiud i Animacji. Wszechogarniające napięcie opowieści, autorski głos i forma, intrygująca obserwacja codzienności – oto elementy obecne w dziełach nagrodzonych twórców z poprzednich lat. Podczas 11. edycji festiwalu spośród blisko 3500 zgłoszonych do konkursu filmów dostrzeżone zostały m.in wzruszający „Portret kobiecy” Natalii Durszewicz oraz imponujący „Balast” w reżyserii Daniela Howlida. 

Rokrocznie jury konkursu podkreślało, że zgłaszane filmy charakteryzowały wysoki poziom oraz estetyczna różnorodność połączona z przyjemnym formatem utworu krótkometrażowego. Wśród osób oceniających etiudy i animacje będzie w tym roku m.in. Mateusz Adamczyk – reżyser dźwięku i założyciel studia Soundmaking, w którym powstał dźwięk do filmów takich jak „Rezerwat” czy „Jestem mordercą”. Samo studio będzie też fundatorem wyjątkowej nagrody dla najlepszych dzieł – zgrania dźwięku do kolejnego filmu laureatów. 

Do konkursu zgłosić mogą się studenci i absolwenci szkół filmowych, oraz niezależni twórcy filmowi. Na krótkometrażowe utwory „live action” oraz animacje organizatorzy czekają do dnia 5 września 2021 roku. Werdykt konkursu ogłoszony zostanie 7 października 2021 r.

NABÓR ETIUD I ANIMACJI DO KONKURSU ZAKOŃCZYŁ SIĘ 5 WRZEŚNIA.

„Camera Action” Film Critics Festival cannot exist without the International Competition of Short Films: Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated). The overwhelming tension of the story, original voice and form, intriguing observation of everyday life – these are the elements present in the works of the awarded artists from previous years. During the 11th edition of the Festival, out of nearly 3500 films submitted to the competition, the moving „Portrait of a Woman” by Natalia Durszewicz and the impressive „Ballast” directed by Daniel Howlid were noticed.

Every year, the jury of the competition emphasized that the submitted films were of high quality and aesthetic variety combined with a pleasant format of a short piece. This year’s the Jury of Best Short (Live Action, Documentary, Experimental) and Best Short (Animated) include Mateusz Adamczyk – sound director and founder of the Soundmaking studio, which created the sound for such films as „Rezerwat” and „Jestem Mordercą”. The studio itself will also be the sponsor of a unique award for the best works – the timing of the sound to the winners’ next film. Students and graduates of film schools as well as independent filmmakers can apply for the competition. The organizers are waiting for short „live action” songs and animations until September 5, 2021. The verdict of the competition will be announced on October 7, 2021.

APPLICATIONS OF ETUDES AND ANIMATIONS FOR THE COMPETITION ENDED ON SEPTEMBER 5.

Autor identyfikacji: Arek Jaworek

12. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja odbędzie się od 30.09 do 7.10.2021 r. w Szkole Filmowej w Łodzi oraz online na platformie Think Film. Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego – mecenasa festiwalu.