Bezpieczeństwo

(wersja 2 oświadczenia na 1 stronie)

(wersja 4 oświadczenia na 1 stronie)

Autor identyfikacji: Arek Jaworek

(wersja 2 oświadczenia na 1 stronie)

(wersja 4 oświadczenia na 1 stronie)

REGULAMIN UCZESTNICTWA ORAZ ORGANIZACJI WIDOWNI PODCZAS WYDARZENIA 12. FESTIWALU KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA ORAZ WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

$ 1.

Organizatorem wydarzenia 12. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja oraz wydarzeń towarzyszących Festiwalowi (zwanego dalej: „Festiwalem”) jest Fundacja FKA z siedzibą w Łodzi (zwana dalej: „Organizatorem”). Pokazy w ramach Festiwalu odbywają się w lokalizacjach, dnach i godzinach wskazanych na stronie internetowej Festiwalu: www.kameraakcja.com.pl.

$ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest Festiwal.
 2. Każda osoba przebywająca ww terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Festiwalu poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Festiwalu oraz zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Festiwal, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Festiwalu.
 4. Organizator Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja informuje, że powołał koordynatorkę do spraw zdrowotnych, powierzając jej zadania związane z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz utrzymywania stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którą można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@kameraakcja.com.pl.

$ 3.
WSTĘP NA TEREN FESTIWALU

 1. Wstęp na pokazy oraz wydarzenia w ramach Festiwalu odbywa się pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora (zwanych dalej „Wolontariuszami”) na podstawie akredytacji zakupionych wyłącznie w trybie sprzedaży online na stronie Festiwalu www.kameraakcja.com.pl.
 2. Organizator na miejscu wydarzenia nie będzie prowadził sprzedaży karnetów oraz biletów na pojedyncze seanse.
 3. Dane osobowe Widza, których podanie jest obligatoryjne w procesie zakupu karnetu będą przechowywane przez Fundację FKA zgodnie z procedurą RODO dostępną na stronie www.kameraakcja.com.pl/polityka-prywatnosci/ i ma prawo udostępnić te dane w razie potrzeby Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

$ 4.
OGÓLNE ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ORGANIZACJI WIDOWNI PODCZAS WYDARZENIA 12. FESTIWALU KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA ORAZ WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

 1. Organizator umieści w widocznym miejscu przed wejściem na pokazy oraz wydarzenia tablicę informacyjną przypominającą o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m, o ile aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego nie będą stanowiły inaczej.
 2. Organizator zapewni widzom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) przy wejściu na teren pokazu oraz w toaletach.
 3. Wszyscy widzowie oraz goście muszą posiadać indywidualne środki ochrony do zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującym prawem. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie przy wejściu na teren pokazu w pomieszczeniu zamkniętym. W przypadku odmowy okazania wymienionych wyżej środków ochrony lub ich braku, Organizator ma prawo odmówić widzom wejścia na teren pokazu bądź wydarzenia.
 4. Widzowie są ponadto zobowiązani do:
  a) w przypadku pokazów w pomieszczeniach zamkniętych: zakrywania ust i nosa przez cały okres, w którym będą przebywać w pomieszczeniu, o ile aktualne wytyczne Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego nie będą stanowiły inaczej;
  b) w przypadku pokazów plenerowych: zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób;
  c) dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren pokazu;
  d) złożenia przy wejściu na pokaz lub wcześniej drogą online, obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 5. Widzowie na terenie pokazu bądź wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co zapewni Organizator wydarzenia ustawiając w odpowiedniej odległości miejsca siedzące.
 6. W przypadku kolejki do wejścia na teren pokazu lub do sanitariatów widzowie zobowiązani są zachować 1,5-metrowy dystans od siebie.
 7. Organizator wyposaży pracowników obsługi Wydarzenia oraz wolontariuszy w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk).
 8. Organizator ma prawo kontroli i weryfikacji Unijnego Certyfikatu COVID.

$ 5.

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień, Organizator oraz osoby przez niego upoważnione, mogą odmówić wstępu na teren Festiwalu, bez podawania uzasadnienia:

 1. osobom zachowującym się agresywnie
 2. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po spożyciu środków odurzających
 3. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia
 4. ze względów bezpieczeństwa osób biorących udział w Festiwalu
 5. osobom z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 36,9°C)
 6. osobom bez ochrony ust i nosa (maska ochronna)
 7. osobom niestosującym się do obowiązkowych zasad i ograniczeń sanitarnych określonych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

$ 6.

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Festiwalu. Uczestnictwo w Festiwalu skutkuje wyrażeniem zgody przez Widza na wykorzystanie jego wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu mailowego bądź telefonicznego (dane podane w formularzu zgłoszeniowym) z uczestnikami wydarzenia / warsztatów / spotkania, w celu przeprowadzenia krótkiego badania satysfakcji uczestnika. Część ankiet może odbyć się w formie stacjonarnej.

$ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
 2. Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Festiwalu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej Festiwalu.
 5. We wszystkich sprawach nie wskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.